Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. platnost

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí mezi společností Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH a fyzickými a právnickými osobami (zkráceně zákazníky) pro daný právní úkon a také pro všechny budoucí úkony s obchodními zákazníky, i když na ně není v jednotlivých případech výslovně odkazováno, zejména v případě budoucích doplňkových nebo následných objednávek.

1.2 Pro podnikatelské zákazníky platí aktuální znění našich VOP, které je v době uzavření smlouvy k dispozici na naší domovské stránce (http://www.erka-metall.at) a které je rovněž zasíláno zákazníkovi.

1.3 Smlouvu uzavíráme výhradně na základě našich VOP, které zákazník objednávkou uznává.

1.4 Podmínky zákazníka nebo změny či doplňky našich VOP vyžadují ke své platnosti náš výslovný písemný souhlas - v případě firemních zákazníků.

1.5 Obchodní podmínky zákazníka nebudou uznány ani v případě, že proti nim při přijetí výslovně nevzneseme námitky.

2. nabídka / uzavření smlouvy / důvěrnost informací

2.1 Naše nabídky jsou nezávazné.

2.2 Odhady nákladů jsou poskytovány bez záruky a jsou zpoplatněny. Spotřebitelé jsou o závazku úhrady nákladů informováni před vypracováním odhadu nákladů. Poplatek zaplacený za odhad nákladů se započte, pokud je na základě tohoto odhadu nákladů neprodleně učiněna objednávka.

2.3 Objednáním požadovaného předmětu koupě zákazník podává závazný návrh na uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

2.4 Pro přijetí nabídky a rozsah dodávky je směrodatné výhradně naše písemné potvrzení objednávky.

2.5 Sliby, ujištění a záruky z naší strany nebo dohody odchylné od těchto VOP v souvislosti s uzavřením smlouvy se stávají pro obchodní zákazníky závaznými až po našem písemném potvrzení.

2.6 Zákazník se zavazuje zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o poznatcích společnosti Rudolf Kirner Erka Metallwarenfabrik GmbH, jejích výrobních procesech a zejména výrobních technologiích, které získal z obchodního vztahu.

3. ceny / změny cen

3.1 Cenové nabídky nelze chápat jako ceny se vším všudy.

3.2 Ceny uvedené v našem potvrzení objednávky jsou v konečném důsledku závazné. Vyhrazujeme si právo na změnu cen až do data dodání/poskytnutí služby, zejména v případě objednávky odchylující se od celkové nabídky. Není-li dohodnuto jinak, budou naše pohledávky uhrazeny současně s předáním zboží/poskytnutím služby.

3.3 Ceny jsou uvedeny bez příslušné zákonné daně z přidané hodnoty a bez ceny ze závodu nebo ze skladu. Balení, přeprava: V případě, že se jedná o zboží, které není předmětem dodávky, je třeba počítat s tím, že se jedná o zboží, které není předmětem dodávky. Náklady na balení, dopravu a přepravu, jakož i clo a pojištění nese obchodní zákazník. Spotřebitelům jako zákazníkům jsou tyto náklady účtovány pouze tehdy, je-li to dohodnuto v individuální smlouvě.

3.4 Za další služby vyžádané zákazníkem, které nejsou zahrnuty v původní objednávce, má zákazník nárok na přiměřený poplatek.

3.5 Jsme oprávněni upravit smluvně sjednané poplatky z vlastního rozhodnutí, pokud dojde ke změnám ve výši nejméně 3 % s ohledem na

a) mzdových nákladů vyplývajících z právních předpisů, nařízení, kolektivní smlouvy, smluv o dílo nebo

b) jiných nákladových faktorů nezbytných pro poskytování služeb, jako jsou náklady na materiál v důsledku doporučení smíšených komisí nebo změn cen surovin na národním nebo světovém trhu, změn příslušných směnných kurzů atd. od uzavření smlouvy.

Úprava se provede v rozsahu, v jakém se změní skutečné výrobní náklady v době uzavření smlouvy ve srovnání s náklady v době skutečného poskytnutí služby, pokud nejsme v prodlení.

3.6 Odměna za trvající závazky se sjednává jako hodnotově zajištěná podle BKI 2015 (Index cen stavebních nákladů a konstrukcí) a odměna se podle toho upravuje. Výchozím bodem je měsíc, ve kterém byla smlouva uzavřena.

3.7. V případě změny nákladů spotřebitelů jako zákazníků se odměna upravuje podle bodu 3.5. a v případě pokračujících závazků podle bodu 3.6. pouze v případě individuálního smluvního jednání, pokud má být služba poskytnuta do dvou měsíců od uzavření smlouvy.

3.8. V případě čisté hodnoty faktury nižší než 100 EUR účtujeme dodatečný poplatek za balné a dopravu ve výši 20 EUR.

3.9 V případě nevyhnutelného překročení nákladů až o 15 % po zadání objednávky není nutné samostatné oznámení a jsme oprávněni tyto náklady bez dalšího fakturovat.
Odhad nákladů je zpoplatněn.

4. posouzení úvěru

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že jeho údaje mohou být předány výhradně za účelem ochrany věřitelů státem pověřeným sdružením na ochranu věřitelů Alpenländischer Kreditorenverband (AKV), Österreichischer Verband Creditreform (ÖVC), Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen (ISA) a Kreditschutzverband von 1870 (KSV).

5. dodání / plnění / termíny / zrušení

5.1 Dodací lhůta začíná běžet nejpozději v jeden z následujících termínů:
a) dnem potvrzení naší objednávky, nebo
b) dnem splnění všech technických, obchodních a jiných požadavků, které jsou na kupujícího kladeny, nebo
c) dnem, kdy jako prodávající obdržíme zálohu nebo jistotu, která má být zaplacena před dodáním zboží.
5.2 Naše specifikace dodací lhůty uvádí kalendářní týden, ve kterém je zboží předáno dopravci, který naopak požaduje přiměřenou dobu pro dodání. Vzhledem k tomu, že většina našich výrobků je vyráběna na zakázku a pravidelně, je třeba dodací lhůty chápat jako orientační hodnoty a nejsou závazné.

5.3 Neneseme odpovědnost za překročení dodací lhůty způsobené dodavateli na vyšších úrovních, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost z naší strany.

5.4 Termíny a data se v případě vyšší moci, stávky nebo jiných srovnatelných událostí, které nemůžeme ovlivnit, posouvají na dobu, po kterou příslušná událost trvá. Tím není dotčeno právo zákazníka odstoupit od smlouvy v případě prodlení, které činí závazek ze smlouvy nepřiměřeným.

5.5 Pokud dojde ke zpoždění nebo přerušení zahájení poskytování služeb nebo plnění v důsledku okolností zaviněných zákazníkem, termíny plnění se odpovídajícím způsobem prodlouží a dohodnuté termíny dokončení se odpovídajícím způsobem posunou.

5.6 Termíny dodání a dokončení jsou pro firemní zákazníky závazné pouze tehdy, pokud bylo jejich dodržování písemně dohodnuto.

5.7 V případě prodlení s plněním smlouvy z naší strany je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty v délce nejméně 14 dnů. Odkladná lhůta musí být stanovena písemně (u obchodních zákazníků doporučeným dopisem) se současnou hrozbou odstoupení od smlouvy.

5.8 Pokud se to jeví jako výhodné a ekonomicky smysluplné pro rychlé vyřízení, provedeme dílčí dodávky, které zákazník musí přijmout.

5.9 V případě prvních objednávek může být dodací lhůta prodloužena o dobu, po kterou bude nejprve provedena kontrola bonity.

5.10. Pokud byla sjednána dodávka na zavolání, považuje se zboží za odvolané nejpozději do 6 měsíců od objednávky a je splatné.

5.11. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím, jsme oprávněni zboží uskladnit i v našich prostorách, pokud trváme na splnění smlouvy, za což nám náleží poplatek za uskladnění ve výši 10,00 EUR netto za jednotku výrobku za kalendářní den nebo jeho část.

5.12. Tím není dotčeno naše právo požadovat úhradu za dodávky a poskytnuté služby a odstoupit od smlouvy po uplynutí přiměřené 14denní odkladné lhůty.

6. povinnosti zákazníka

6.1 Zákazník musí zboží ihned po převzetí zkontrolovat, aby se ujistil, že je nepoškozené a kompletní.

6.2 Vnějškově rozpoznatelné poškození při přepravě musí být dopravci a nám nahlášeno ihned při převzetí zboží a dopravcem písemně potvrzeno.

6.3 Skrytá poškození nám musí být nahlášena nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.

7. Přechod rizika

7.1 Pro přechod rizika při zaslání zboží spotřebiteli platí § 7b KSchG. To platí i v případě, že dodávka je součástí instalace nebo že přepravu provádíme nebo organizujeme my.

7.2 Nebezpečí přechází na zákazníka-podnikatele, jakmile předmět koupě, materiál nebo dílo držíme připravené k odběru z výrobního závodu nebo skladu, sami je dodáme nebo předáme dopravci.

7.3 Podnikající zákazník je povinen uzavřít proti tomuto riziku odpovídající pojištění. Zavazujeme se však, že na písemnou žádost zákazníka a na jeho náklady uzavřeme pojištění přepravy.

7.4 Zákazník je povinen schválit jakýkoli obvyklý způsob odeslání.

7.5 Pokud je zákazník v prodlení s převzetím po dobu delší než 2 týdny (odmítnutí převzetí, prodlení s předběžným plněním nebo jinak) a pokud zákazník nezajistil odstranění okolností, které jsou na jeho straně a které zpožďují nebo brání provedení služby, a to i přes stanovení přiměřené dodatečné lhůty, můžeme s vybavením a materiálem určeným k provedení služby nakládat i jinak, dokud je smlouva platná, pokud je můžeme obstarat ve lhůtě přiměřené příslušným okolnostem, pokud se bude v provádění služby pokračovat.

7.8 V případě oprávněného odstoupení od smlouvy můžeme po firemním zákazníkovi požadovat paušální náhradu ve výši 20 % hodnoty zakázky plus DPH, a to bez prokázání skutečné škody. Povinnost uhradit další škody tím není dotčena.

8. výhrada vlastnictví

8.1 Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného vyrovnání všech pohledávek vůči zákazníkovi.

8.2 V případě, že zákazník zpracoval a/nebo prodal zboží s výhradou vlastnictví a je v prodlení s platbou vůči nám, postupuje nám tímto své pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje. V takovém případě jsme oprávněni postoupené pohledávky vymáhat vlastním jménem na účet zákazníka. Postoupení musí být na naši žádost zveřejněno a zákazník je povinen nám poskytnout potřebné informace a dokumenty.

9. záruka

9.1 Smluvní partner je povinen nám neprodleně, nejpozději do 7 dnů, písemně oznámit případné vady, jinak se služba považuje za schválenou, a to i s ohledem na vadu.
9.2 Z údajů v katalozích, brožurách, reklamních materiálech a písemných či ústních prohlášeních, které nebyly zahrnuty do smlouvy, nelze odvozovat žádné záruční nároky.
9.3 Uznané záruční nároky nás opravňují k volbě typu záruky (zlepšení, výměna, snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy).
Náklady na výměnu provedenou třetími stranami nebudou uznány.
Platí zákonné záruční lhůty, pokud nebyly pro jednotlivé položky dodávky sjednány zvláštní záruční lhůty.

9.4 Na následující vady se záruka v žádném případě nevztahuje:
a. Nedodržení návodu k obsluze/instalaci/údržbě nebo v případě jiného než zamýšleného běžného použití.
b. Obvyklé a pro výrobek typické opotřebení (běžné opotřebení - to zahrnuje světelné zdroje, LED světla atd.), nadměrné používání
c. Závady způsobené atmosférickými výboji, kolísáním proudu, přepětím a chemickými vlivy.
d. Montáž/instalace nebo oprava provedená třetími stranami, včetně zákazníka.
e. Použití materiálů nebo výrobků po dohodě s klientem.
f. Materiály a výrobky poskytnuté klientem,
g. Materiály, výrobky, pracovní postupy a konstrukce, pokud byly použity na základě výslovných pokynů objednatele.
h. díly, které jsme jako zhotovitel získali od třetích stran, pokud nám třetí strana neposkytla záruku.

9.5 Pokud smluvní partner provede nebo provedl demontáž, opravu nebo jiné práce na výrobku bez našeho předchozího písemného souhlasu, zaniká jakýkoli nárok na záruku.
9.6 Veškeré dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním závad (např. na montáž/demontáž, dopravu, likvidaci, cestovné a cestovní čas, náklady na cestu/pobyt, nikoliv však pouze tyto) nese kupující. Při záručních pracích v prostorách kupujícího nebo na staveništi bude bezplatně poskytnuta potřebná pracovní síla, zvedací zařízení, lešení a drobný materiál atd.

9.8 V případě včasného a oprávněného oznámení závad nabízíme
odstranění, snížení nebo zrušení dle našeho uvážení zdarma. K tomu budeme mít přiměřenou lhůtu dvou týdnů.
Další nároky jsou vyloučeny, pokud nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti z naší strany.

9.9 Platí ustanovení o zákonné záruce. Záruční doba pro naše služby pro podnikatelské zákazníky je jeden rok od dodání.

9.10. Není-li dohodnuto jinak (např. formální převzetí), je okamžikem předání služby okamžik dokončení, nejpozději však okamžik, kdy zákazník službu převzal do své dispoziční pravomoci nebo kdy převzetí služby bez udání důvodů odmítl.

9.11. Pokud je plánováno společné předání a zákazník se nedostaví k termínu předání, který mu byl oznámen, má se za to, že k předání došlo v tento den.

Odstranění vady reklamované zákazníkem není uznáním vady reklamované zákazníkem.

9.12. Podnikající zákazník nám musí umožnit nejméně dva písemné pokusy o odstranění vady.

9.13. Pokud jsou zákazníkem tvrzené vady neoprávněné, je zákazník povinen nám uhradit veškeré náklady, které mu vznikly při zjišťování neexistence vady nebo při odstraňování vady.

9.14. Podnikající zákazník musí vždy prokázat, že vada existovala již v době dodání.

9.15. Za účelem odstranění vad nám musí zákazník bez zaviněného prodlení zpřístupnit systém nebo zařízení a umožnit nám jejich kontrolu námi nebo námi určenými odborníky.

9.16. Vady předmětu dodávky, které zákazník-podnikatel zjistil nebo měl zjistit prohlídkou při běžném provozu po dodání, nám musí neprodleně, nejpozději do 7 dnů od dodání, písemně oznámit. V této přiměřené lhůtě od zjištění musí být písemně oznámeny i skryté vady.

9.17. Jakékoli používání nebo zpracování vadného předmětu plnění, které hrozí dalším poškozením nebo ztěžuje či znemožňuje zjištění příčiny, musí zákazník neprodleně zastavit, pokud to není nepřiměřené.

Není-li reklamace uplatněna včas, má se za to, že zboží bylo schváleno.

9.18. Pokud jsou předměty plnění vyrobeny na základě informací, výkresů, plánů, modelů nebo jiných specifikací zákazníka, poskytujeme záruku pouze za provedení v souladu s podmínkami.

9.19. Skutečnost, že dílo není plně způsobilé ke smluvenému použití, nepředstavuje vadu, pokud se zakládá pouze na odchylných skutkových okolnostech od informací, které jsme měli k dispozici v době plnění, protože zákazník neplní své povinnosti součinnosti.

9.20. Vadnou dodávku nebo její části nám podnikatelský zákazník vrátí, je-li to ekonomicky odůvodněné.

9.21. Náklady na zpětnou dopravu vadné věci k nám nese v plné výši podnikatelský zákazník.

9.22. Podnikatelský zákazník je povinen nám bezodkladně umožnit zjištění vady.

9.23. Záruka je vyloučena, pokud technické systémy zákazníka, jako např. přívodní vedení, kabeláž apod. nejsou v technicky bezvadném a provozuschopném stavu nebo nejsou kompatibilní s dodanými věcmi, pokud je tato okolnost příčinou vady.

10. odpovědnost / náhrada škody

10.1 Za porušení smluvních nebo předsmluvních povinností, zejména z důvodu nemožnosti, zpoždění apod. odpovídáme pouze v případě finančních ztrát v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

10.2 Odpovědnost vůči obchodním zákazníkům je omezena maximální výší námi uzavřeného pojištění odpovědnosti.

10.3 Toto omezení se vztahuje i na škody na věci, kterou jsme převzali ke zpracování.

11.4 Nároky podnikatelských zákazníků na náhradu škody musí být uplatněny u soudu do dvou let, jinak zanikají.

10.5 Vyloučení odpovědnosti se vztahuje i na nároky vůči našim zaměstnancům, zástupcům a zprostředkovatelům z důvodu škody, kterou způsobili zákazníkovi bez odkazu na smlouvu mezi nimi a zákazníkem.

10.6 Naše odpovědnost je vyloučena za škody způsobené nesprávnou manipulací nebo skladováním, nadměrným používáním, nedodržením návodu k obsluze a instalaci, chybnou montáží, uvedením do provozu, údržbou, servisem prováděným zákazníkem nebo námi nepovolanými třetími osobami nebo přirozeným opotřebením, pokud tato událost byla příčinou vzniku škody. Odpovědnost je rovněž vyloučena za neprovedení nezbytné údržby, pokud jsme smluvně nepřevzali povinnost údržbu provést.

10.7 Pokud a v rozsahu, v jakém může zákazník uplatnit nárok na pojistné plnění za škodu, za kterou odpovídáme, prostřednictvím svého vlastního pojištění nebo pojištění sjednaného v jeho prospěch (např. pojištění odpovědnosti, komplexní pojištění, pojištění dopravy, požáru, přerušení provozu a další), zavazuje se zákazník uplatnit nárok na pojistné plnění a naše odpovědnost je omezena na nevýhody, které zákazníkovi vzniknou v důsledku uplatnění tohoto pojištění (např. vyšší pojistné).

10.8 Dlužné jsou ty vlastnosti výrobku, které lze očekávat od nás, výrobců nebo dovozců třetích stran s ohledem na schvalovací předpisy, návody k obsluze a další pokyny a informace týkající se výrobku (zejména také kontrola a údržba) s přihlédnutím ke znalostem a zkušenostem zákazníka. Zákazník jako prodejce je povinen uzavřít odpovídající pojištění pro případ odpovědnosti za výrobek a odškodnit nás a zbavit nás odpovědnosti v souvislosti s regresními nároky.

10.9 Za škody mimo působnost zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídáme pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

11. Platba

11.1 Pokud není podrobně dohodnuto jinak, musí být naše faktury uhrazeny neprodleně.

11.2 Zákazník je oprávněn k započtení pouze v rozsahu, v jakém byly soudem zjištěny nebo námi uznány protipohledávky.

11.3 Směnečné a šekové/směnečné řízení vyžaduje zvláštní dohodu před uzavřením koupě.

11.4 V případě prodlení s platbou, za které odpovídáme, jsme oprávněni účtovat podnikatelům jako zákazníkům příslušné procentní body nad základní úrokovou sazbu podle § 456 UGB p.a.. Spotřebitelům účtujeme úrokovou sazbu ve výši 4 % p.a.

11.5 Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky na náhradu škody způsobené prodlením.

11.6 Pokud je podnikatelský zákazník v prodlení s platbou na základě jiných smluvních vztahů s námi, jsme oprávněni pozastavit plnění našich závazků z této smlouvy, dokud je zákazník nesplní.

11.7 V takovém případě jsme rovněž oprávněni požadovat okamžitou úhradu všech pohledávek za již poskytnuté služby z aktuálního obchodního vztahu se zákazníkem. To platí pro spotřebitele jako zákazníky pouze v případě, že se jedná o službu po splatnosti a my jsme zákazníka pod pohrůžkou tohoto následku neúspěšně upomínali a stanovili mu alespoň týdenní odklad.

11.8 V případě překročení lhůty splatnosti propadají veškeré poskytnuté odměny (slevy, rabaty apod.) a jsou připočteny k faktuře.

11.9 Srážka slevy vyžaduje samostatnou dohodu.

12. vrácení / výměna

12.1 Pokud vyhovíme žádosti zákazníka o výměnu, na kterou není právní nárok, nese zákazník veškeré vzniklé náklady. Podmínkou takové výměny je vždy to, že zboží vrácené na náklady zákazníka je v bezvadném stavu.

12.2 Z tohoto práva na vrácení a výměnu jsou vyloučeny výrobky na zakázku a zboží, na které byly poskytnuty zvláštní ceny.

13. místo příslušnosti

13.1 Místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo budoucích smluv mezi námi a zákazníkem-podnikatelem je soud místně příslušný pro naše sídlo.

13.2 Místem příslušnosti pro spotřebitele, pokud má spotřebitel bydliště v Německu, je soud, v jehož obvodu má spotřebitel obvyklé bydliště nebo místo výkonu zaměstnání.

14. Doložka o oddělitelnosti

14.1 Pokud by jednotlivé části těchto Všeobecných obchodních podmínek byly neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních částí.

14.2 My, jakož i podnikající zákazník, se tímto společně zavazujeme - na základě horizontu poctivých smluvních stran - dohodnout se na náhradním ustanovení, které se nejvíce blíží hospodářskému výsledku neplatného ustanovení.

15. rozhodné právo / místo plnění

15.1 Platí rakouské právo

15.2 Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UNCITRAL) je vyloučeno.

15.3 Místem plnění je sídlo společnosti.

Všeobecné podmínky prodeje a dodání

1. Všeobecné podmínky

Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH.
Pro všechny neobchodní zákazníky platí ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (KSchG).
Změny a doplňky, jakož i odchylné podmínky objednávky zákazníka platí až po našem písemném potvrzení.

2. nabídky/odhady nákladů

Naše nabídky se mohou měnit. Smlouva se považuje za uzavřenou až po zaslání písemného potvrzení objednávky.
V případě nevyhnutelného překročení nákladů až o 15 % po zadání objednávky se nevyžaduje samostatné oznámení a jsme oprávněni tyto náklady bez dalšího fakturovat.
Odhad nákladů je zpoplatněn. Poplatek zaplacený za odhad nákladů se započte, pokud je objednávka zadána na základě tohoto odhadu nákladů.

3. Důvěrnost

Náš smluvní partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost i vůči třetím osobám, pokud jde o poznatky získané z obchodního vztahu.

4. ceny

Není-li písemně dohodnuto jinak, jsou ceny uvedeny ze závodu nebo ze skladu společnosti Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH bez DPH a vedlejších nákladů.
V případě čisté fakturované hodnoty nižší než 100,- EUR účtujeme dodatečný poplatek za balení a dopravu ve výši 20,- EUR. Uvedené ceny jsou v EURO.

5. změny cen

Vyhrazujeme si právo na změnu cen až do data dodání/poskytnutí služby, zejména v případě objednávky odchylující se od celkové nabídky.
Není-li dohodnuto jinak, budou naše nároky uhrazeny současně s předáním zboží/poskytnutím služby.
Odpočet slevy vyžaduje samostatnou dohodu.

6. dodací lhůty / lhůty pro poskytnutí služby:

Dodací lhůta začíná běžet nejpozději v jeden z následujících termínů:
a) dnem potvrzení naší objednávky, nebo
b) dnem splnění všech technických, obchodních a jiných požadavků, které jsou na kupujícího kladeny, nebo
c) dnem, kdy jako prodávající obdržíme zálohu nebo jistotu, která má být zaplacena před dodáním zboží.
Uvedená data dodání nejsou závazná.
Překážky jakéhokoli druhu, které nejsou ve sféře vlivu společnosti Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH a
smluvního partnera, prodlužují odpovídajícím způsobem termíny plnění.
Úřední povolení a veškerá povolení třetích stran potřebná k provedení instalací musí získat kupující, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud nejsou získána včas, prodlužuje se odpovídajícím způsobem dodací lhůta.
Pokud byla sjednána dodávka na zavolání, považuje se zboží za zavolané nejpozději 6 měsíců od objednávky a je splatné.
Jsme oprávněni provádět dílčí nebo zálohové dodávky a také je fakturovat.

7. Přechod rizika a místo plnění:

Užívání a riziko přechází na kupujícího okamžikem odeslání dodávky ze závodu nebo ze skladu bez ohledu na ceny sjednané pro dodávku (např. doložky CMR).
To platí i v případě, že je dodávka realizována jako součást montáže nebo že přepravu provádíme nebo organizujeme my.

8. záruka:

Smluvní partner je povinen nám neprodleně, nejpozději do 7 dnů, písemně oznámit případné vady, jinak se služba považuje za schválenou, a to i s ohledem na vadu.
Existenci vady musí příjemce (smluvní partner) prokázat.
Ustanovení § 924 ABGB se nepoužije.
Z údajů v katalozích, prospektech, reklamních materiálech a písemných či ústních prohlášeních, které nebyly součástí smlouvy, nelze odvozovat žádné nároky ze záruky.
Uznané záruční nároky opravňují společnost ERKA k volbě typu záruky (zlepšení, výměna, snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy).
Náklady na výměnu provedenou třetími stranami se neuznávají.
Platí zákonné záruční lhůty, pokud nejsou pro jednotlivé položky dodávky sjednány zvláštní záruční lhůty.
Záruční doba na elektronické a elektrotechnické komponenty je 12 měsíců.

Na následující závady se záruka v žádném případě nevztahuje:
a. Nedodržení návodu k obsluze/instalaci/údržbě nebo v případě jiného než zamýšleného běžného použití.
b. Obvyklé a pro výrobek typické opotřebení (běžné opotřebení - to zahrnuje světelné zdroje, LED světla atd.), nadměrné používání.
c. Závady způsobené atmosférickými výboji, kolísáním proudu, přepětím a chemickými vlivy.
d. Montáž/instalace nebo oprava provedená třetími stranami, včetně zákazníka.
e. Použití materiálů nebo výrobků po dohodě s klientem.
f. Materiály a výrobky poskytnuté klientem,
g. Materiály, výrobky, pracovní postupy a konstrukce, pokud byly použity na základě výslovných pokynů objednatele.
h. díly, které jsme jako zhotovitel získali od třetích stran, pokud nám třetí strana neposkytla záruku.

Pokud smluvní partner provede nebo provedl demontáž, opravu nebo jiné práce na výrobku bez našeho předchozího písemného souhlasu, zaniká jakýkoli nárok na záruku.
Veškeré vedlejší náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním závad (např. na instalaci/demontáž, dopravu, likvidaci, cestovné a čas strávený na cestě, náklady na cestu/pobyt, nikoliv však pouze tyto) nese kupující. Při záručních pracích v prostorách kupujícího nebo na staveništi bude bezplatně poskytnuta potřebná pracovní síla, zvedací zařízení, lešení a drobný materiál atd.

9. náhrada škody

Společnost Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH odpovídá za škody mimo působnost zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze v případě, že lze prokázat úmysl nebo hrubou nedbalost.
Následné škody a nepřímé náklady nebudou nahrazeny.
Pokud existují oprávněné nároky, je rozsah odpovědnosti v každém případě omezen na maximálně dvojnásobek rozsahu naší dodávky.
Za komponenty, které nejsou součástí našeho rozsahu dodávky, nebo za následnou instalaci našich výrobků do kompletního systému (který nedodáváme) nepřebíráme žádnou odpovědnost.

10. platba a výhrada vlastnictví

I v případě, že se smluvní partner dostane do prodlení s platbou bez svého zavinění, jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení ve výši 10 % nad základní úrokovou sazbu ročně, jakož i přiměřené náklady, které nám vzniknou v souvislosti s příslušným vymáháním.
Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.
V případě dalšího prodeje se pohledávka z kupní ceny považuje za postoupenou na nás bez zvláštní dohody.

11. protinároky

Kupující není oprávněn zadržet nebo započíst platby z důvodu záručních nároků nebo jiných protinároků.

12. odstoupení od smlouvy

Zpoždění dodávky, které je způsobeno hrubou nedbalostí společnosti Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH, je předpokladem pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, pokud nebylo přijato zvláštní ustanovení. Zavinění musí být prokázáno smluvním partnerem.
Bez ohledu na svá další práva je společnost Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH oprávněna odstoupit od smlouvy.
a) pokud se provedení dodávky nebo služby, zahájení nebo pokračování dodávky nebo služby stane nemožným z důvodů, za které odpovídá kupující, a přes stanovení odkladné lhůty se dále odkládá,
b) pokud vznikly obavy ohledně platební schopnosti kupujícího a kupující na naši žádost nezaplatí zálohu ani neposkytne vhodnou záruku před dodáním, nebo
c) pokud prodloužení v důsledku nepředvídatelných okolností, které strany nemohou ovlivnit, jako je vyšší moc, činí více než polovinu původně dohodnuté dodací lhůty, nejméně však 6 měsíců.

Je-li na majetek jedné ze smluvních stran zahájeno insolvenční řízení nebo je-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy bez stanovení odkladné lhůty.
Bez ohledu na nároky společnosti Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH na náhradu škody, včetně nákladů před zahájením soudního řízení, budou v případě odstoupení od smlouvy veškeré již poskytnuté služby nebo dílčí služby vypořádány a uhrazeny v souladu se smlouvou.
To platí i v případě, že dodávka nebo služba ještě nebyla kupujícím převzata, jakož i pro přípravné úkony provedené skupinou Forster. Uplatňování nároků kupujícího z důvodu laesio enormis, omylu a zmaření smlouvy je vyloučeno.

13. místo plnění

Místem plnění je pro obě smluvní strany sídlo společnosti Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH ve Vídni nebo místo dodání příslušného dodavatelského závodu nebo skladu.

14. vrácení/výměna

Pokud souhlasíme s vámi požadovanou výměnou, na kterou není právní nárok, nesete veškeré vzniklé náklady. Podmínkou takové výměny je vždy to, že zboží vrácené na vaše riziko je v bezvadném stavu. Náklady na výměnné dodávky z našeho podnětu neseme my.

15. Obecné informace

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek byla neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které se co nejvíce blíží zamýšlenému účelu.

16. příslušnost a právo

K rozhodování všech sporů vyplývajících ze smlouvy - včetně sporů o její existenci či neexistenci - je výlučně příslušný soud v sídle společnosti Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik GmbH a tato dohoda o příslušnosti je přijata při zaslání potvrzení objednávky.

Smlouva se řídí rakouským právem s vyloučením kolizních norem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží UNCITRAL je vyloučeno.